logo
 

Salgs- og leveringsbetingelser

 

1. Anvendelse og gyldighed

A. Enhver leverance af produkter sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.
B. Købers angivelse af særlige vilkår i tilbudsmateriale, ordre m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Horn Bordplader A/S skriftligt har accepteret disse.

2. Force majeure

A. Køber er ikke berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure.
B. Force majeure foreligger, såfremt en part eller dennes underleverandør forhindres i at fremskaffe råvarer eller arbejdskraft til leverancen. Forårsaget af offentlige myndigheders bestemmelser, strejker, lockout, boykot, blokade, ildsvåde, ulykker, oversvømmelser, vandmangel, driftsforstyrrelser, trafikforstyrrelser eller anden lignende hændelser som ikke kunne være forudset af Horn Bordplader A/S på tidspunktet for indgåelse af denne aftale.

3. Værneting

A. Ved enhver servicesag eller uoverensstemmelse skal parterne i mindelighed søge at afklare disse.
B. Kan disse ikke afklares og der stadig er uenighed eller tvist, er retten i Herning værneting, og sagen afgøres under anvendelse af dansk ret.

4. Tilbud / ordre

A. Tilbud er uforpligtende og må udelukkende betragtes som vejledende og uforbindende medmindre andet er aftalt skriftligt.
B. Ordre mellem køber og Horn Bordplader A/S anses først for indgået, når vi har fremsendt ordrebekræftelse.
C. Købers eventuelle indsigelser imod ordrebekræftelsens indhold, annullering eller ændring skal foreligge skriftlig og være Horn Bordplader A/S i hænde senest kl. 1200, 6 arbejdsdage dage før afsendelses dato. Gældende for Kompaktlaminat,
D. Laminat, Massivtræ. På Getacore, Massiv m. hel og forbandt stave, Granit, Komposit, Stål, Corian, Glas, Beton og Terrazzo er fristen 12 arbejdsdage.
E. Annullering eller ændring af en ordre betragtes kun som godkendt med Horn Bordplader A/S skriftlige godkendelse.
F. Ved for sent annullering eller ændring kan køber gøres erstatningspligtig for Horn Bordplader A/S omkostninger og tab på ordren.
G. Alle rettelser skal ske skriftligt på sidst fremsendte CAD tegning

5. Priser

A. Den endelige pris vil fremgå af vores ordrebekræftelse, priserne er dagspriser ab lager og inkl. moms, når intet andet er anført.
B. Horn Bordplader A/S forbeholder sig ret til prisændringer, specifikationer og valuta korrigeringer til enhver tid uden varsel.
C. Der tages forbehold for trykfejl. Kun salg gennem forhandlere.

6. Levering og oplægning

A. Hvis intet andet er aftalt, sker leveringen for købers regning og risiko.
B. Enhver leveringstid opgivet af Horn Bordplader A/S er estimeret, og vi er ikke ansvarlige for konsekvenserne af forsinkelse, som ligger udenfor vores kontrol. Dette gælder bla. strejker, transportuheld og enhver anden form for force majeure.
C. Levering med oplægning forudsætter at alt er klargjort, fri adgang, korrekt montering, alle udskæringer er udført.
D. Såfremt vi vurderer, at modtager ikke er klar til oplægning, afleveres pladerne på adressen uden efterfølgende godtgørelse.
E. Køberen er ikke berettiget til at annullere ordren, og der vil ikke blive udbetalt erstatning som følge af forsinket levering.
F. Hvis der ikke er mulighed for modtagerkvittering er leveringen for købers egen risiko.
G. Fragtskader eller mangler skal anmeldes til chaufføren og bemærkes på fragtbrevet.
H. Fragt- og servicepriser kan findes på vores hjemmeside http://www.hornbordplader.dk/.
I. ALL-RISK
a. Ved opmålingen.
i. Skabe skal være i vatter/lod, samt være tilpasset i højden.
ii. Eventuel understøtning skal være korrekt monteret og fastgjort. (Understøtning for hver 600 mm.)
iii. Vægge og skabe må ikke forandres mellem opmålingen og levering.
iv. Der skal være adgang til strøm.
v. Horn foretager opmålingen ud fra de oplysninger der er anført på online bestillingsformularen for All-risk/Half-risk, og eventuelle ændringer og tilretninger skal være afklaret med kundecentret inden opmålingen foretages.
vi. Ændres opmålingsdatoen på dagen, vil der blive fremsendt faktura på kr. 2.000,00 netto inkl. moms.
vii. Er ovennævnte forhold ikke i orden, og vi vurderer, at opmålingen ikke kan udføres, vil der blive fremsendt faktura på kr. 2.000,00 netto inkl. moms
b. Ved oplægningen/monteringen.
i. Skabe skal være i vatter og være monteret korrekt.
ii. Der skal være fri og uhindret adgang til skabe, samt stabile adgangsveje.
iii. Alle udskæringer til f.eks. kogeplade og vask skal være foretaget inden leveringen.
iv. Højskabe, hvor bordplader skal støde helt op til, må ikke fastgøres inden udførelsen af All-risk/Half-risk.
v. Stikkontakter, overskabe o. lign som forhindrer korrekt oplægning/montering, skal være fjernet inden oplægning/montering.
vi. Ved All-risk vil der blive anvendt en overmalebar hvid fuge, medmindre andet skriftligt er aftalt.
vii. Er ovennævnte forhold ikke i orden, og vi vurderer, opgaven ikke kan udføres, vil der blive fremsendt faktura til dækning af montørtid, og forgæves kørsel på kr. 3.995,00 netto inkl. Moms, dertil kommer evt. afbestilling af lift/kran kr. 2.500,00 netto inkl. moms Tages pladerne i den forbindelse retur for senere genlevering vil dette blive faktureret kr. 1.000,00 netto inkl. moms.
viii. Plader der overstiger 140 kg påregnes der et håndteringstillæg på kr. 1.000,00 netto inkl. moms pr. ordre.
c. Tolerancer / forbehold
i. Der henvises til Horn Bordplader – Priskatalog, hvor de enkelte produkters tolerancer og øvrige egenskaber/begrænsninger er beskrevet.
ii. Der skal påregnes op mod 3-5 mm afstand ved afslutninger mod vægge, skabe, samt mellem skabe og gavle ved Broløsninger.
iii. Udhænget på pladerne kan variere +/- 2 mm ud fra den ønskede dybde.
iv. Plader med eventuelle tykkelsesforskelle vil blive opklodset med en jævn overflade, således forskellen kommer på undersiden ned mod skabene.
v. Kræves der Kran / Lift og-/eller anden specialtransport til leverancen, vil der blive fremsendt faktura på kr. 2.500,00 netto inkl. moms.
vi. Opmåling bliver bestilt, når denne formular er korrekt udfyldt. Der skal ligeledes medsendes en skitse over køkkenopstillingen. Opmåler afklarer IKKE designspørgsmål med slutkunde.

7. Betaling

A. Betalingsbetingelserne er netto kontant ved levering.
B. Hvis andet er aftalt forbeholdes ret til ændring af betalingsbetingelserne.
C. Hvis køber ikke kan opfylde sin betalingsforpligtelse er vi berettiget til, uden ansvar, at annullere aftalen.
D. Hvis betalingsbetingelserne ikke kan overholdes, beregnes rente for hver påbegyndt måned af forfaldende tilgodehavende med 1,5 % pr. måned.
E. Ved forsinket betaling er Horn Bordplader A/S berettiget til at beregne sig et rykkergebyr på kr. 100.- for hver rykkerskrivelse.
F. Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af modkrav vedrørende andre leverancer og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som misligholdelse af aftalen.

8. Returvarer

A. Varer tages kun retur efter aftale med Horn Bordplader A/S.
B. Specielt fremstillede varer eller varer som er fremstillet efter mål tages ikke retur.
C. Varen skal altid returneres til Horn Bordplader A/S i original og ubeskadiget emballage. Såfremt den originale emballage er beskadiget, påhviler det køber, at sørge for forsvarlig indpakning.

9. Mangler

A. Køber skal straks ved modtagelsen undersøge varen og sikre sig at disse er fejlfri / mangelfri.
B. Ved fejl / mangler er køber forpligtet til inden 7 dage fra leveringen af varen, at meddele Horn Bordplader A/S om fejlen for at denne kan tages til følge.
C. Reklamationer skal indberettes via Horn Bordplader A/S online serviceformular. Som findes på http://www.hornbordplader.dk/service-og-vedligehold/

10. Garanti

A. Horn Bordplader A/S generelle garanti for fejl og mangler, samt funktionsdygtighed, er gældende i 2 år fra leveringstidspunktet og omfatter produktionen af varen.
B. Der ydes 5 års garanti på underlimningen af vaske.
C. Undtagelser for disse garantier er, produkter der har været udsat for vold, misbrug, overbelastning, mangelfuld vedligeholdelse, ukorrekt opbevaring eller fejlmontering.
D. Garantien fra Horn Bordplader A/S omfatter kun reparation eller ombytning af defekte varer. Der ydes aldrig erstatning for driftstab, tidstab eller enhver anden form for indirekte tab.
E. Er der tegn på fragtskader, skal dette noteres på fragtbrevet, kvittering uden bemærkninger betragtes varen som værende i orden ved modtagelsen.
F. Varer med fejl eller mangler, må ikke monteres eller tages i brug, uden skriftlig aftale med Horn Bordplader A/S da monterede varer betragtes som godkendte. Synlige fejl vil derfor ikke være dækket af garantien.
G. Køber er forpligtet til at orientere sig om Horn Bordplader A/S retningslinjer for transport, opbevaring, montering, vedligeholdelse og anvendelse.

Denne prisliste annullerer alle tidligere prislister pr. 1/1-2017